1dd1e39a302f652f075ad5d15d97febb4f67d834

Romeo Lavia more likely to join Chelsea than Edson Alvarez.